پوشش های uv و سلیفون مجتمع چاپ و بسته بندی کیان مهر

پوشش های ورنی، uv و سلیفون مجتمع چاپ و بسته بندی کیان مهر

 

در اين واحد يكي از عمليات پس از چاپ انجام مي گيرد. دستگاههاي UV و سلفون از تجهيزات اين واحد مي باشند كه با توجه به درخواست مشتريان براي پوشش روي بسته بنديها، كاتالوگها، پوسترهاي تبليغاتي استفاده مي شوند. استفاده از سلفون و مركبهاي UV مرغوب و با كيفيت نه تنها زيبايي و جذابيت بيشتري به سفارشات مي دهد بلكه به عنوان محافظ در ماندگاري چاپ نيز اثر گذار مي باشد. واحد دايكات: در اين واحد استفاده از دستگاههاي دايكات و قالبهاي متنوع عمليات ايجاد خط تا و تيغ سفارشات انجام مي پذيرد و حتي با توجه به طرح و تقاضاي مشتريان ايجاد شيارها و برجستگي هايي بر روي سطوح مقوايي امكان پذير مي باشد.

در اين واحد يكي از عمليات پس از چاپ انجام مي گيرد. دستگاههاي UV و سلفون از تجهيزات اين واحد مي باشند كه با توجه به درخواست مشتريان براي پوشش روي بسته بنديها، كاتالوگها، پوسترهاي تبليغاتي استفاده مي شوند. استفاده از سلفون و مركبهاي UV مرغوب و با كيفيت نه تنها زيبايي و جذابيت بيشتري به سفارشات مي دهد بلكه به عنوان محافظ در ماندگاري چاپ نيز اثر گذار مي باشد. واحد دايكات: در اين واحد استفاده از دستگاههاي دايكات و قالبهاي متنوع عمليات ايجاد خط تا و تيغ سفارشات انجام مي پذيرد و حتي با توجه به طرح و تقاضاي مشتريان ايجاد شيارها و برجستگي هايي بر روي سطوح مقوايي امكان پذير مي باشد.

در اين واحد يكي از عمليات پس از چاپ انجام مي گيرد. دستگاههاي UV و سلفون از تجهيزات اين واحد مي باشند كه با توجه به درخواست مشتريان براي پوشش روي بسته بنديها، كاتالوگها، پوسترهاي تبليغاتي استفاده مي شوند. استفاده از سلفون و مركبهاي UV مرغوب و با كيفيت نه تنها زيبايي و جذابيت بيشتري به سفارشات مي دهد بلكه به عنوان محافظ در ماندگاري چاپ نيز اثر گذار مي باشد. واحد دايكات: در اين واحد استفاده از دستگاههاي دايكات و قالبهاي متنوع عمليات ايجاد خط تا و تيغ سفارشات انجام مي پذيرد و حتي با توجه به طرح و تقاضاي مشتريان ايجاد شيارها و برجستگي هايي بر روي سطوح مقوايي امكان پذير مي باشد.