1- اطلاعات شخصی

نام
نام خانوادگی
نام پدر
شماره شناسنامه
کد ملی
سال تولد
شهرستان
توضیحات
گرایش
سال فراغت از تحصیل
تلفن ثابت

همراه با کد شهرستان

همراه
شغل مورد تقاضا
معرف

آقای/خانم ، آگهی ، سایت و...

سوابق آموزشی
مهارت های فردی

2- سوابق کاری

نام سازمان مدت اشتغال علت ترک کار تلفن شرکت
1
2
3

3- آدرس محل سكونت

آدرس
ایمیل
توضیحات بیشتر
کد امنیتی
کد امنیتی